Bezinning en Werken van onze Vrijwilligers in….

Wat zijn er vele mensen actief in onze geloofsgemeenschappen en ook verschillende van u hebben de vragenlijst  “Woorden en Daden” ingevuld uit de vorige Oversteek. Uit alle geloofsgemeenschappen hebben we reacties gekregen.
Hartelijk dank hiervoor.
Hieronder de antwoorden op de verschillende vragen die we van u kregen.

Waarom bent u actief binnen de kerk?

 • Om met elkaar deze gemeenschap te dragen.
 • Omdat ik me betrokken voel bij deze gemeenschap
 • Om de katholieke geloofsgemeenschap in Dronten, maar ook elders in de wereld in stand te houden.
 • Ik ben actief binnen de kerk omdat je gezamenlijk een gemeenschap vormt en je dat ook met allen moet dragen.
 • Betrokken zijn.
 • Vrijwilligers zijn nodig, ook voor kleine klussen.
 • Ik beleef er plezier aan en ik wil een bijdrage leveren aan de gemeenschap waar ik deel van uit maak.
 • Ik vind het fijn om ook een steentje bij te dragen aan onze geloofsgemeenschap want samen ergens de schouders onder zetten, voelt goed. Zeker wanneer het gaat om iets waar je zelf ook achter kunt staan en waar anderen blij van worden of mee geholpen zijn.
 • Omdat in een gemeenschap ieder zijn taak heeft, dit hoort bij het gemeenschapsleven. Het is ook de vervulling van het gebod van Jezus, dat we elkaar moeten liefhebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. (Joh 15,12)Voor mij is het dus een vorm van liefhebben.
 • Om ook mijn steentje bij te dragen voor het goed functioneren van de parochie en om samen een hechte gemeenschap te zijn volgens het thema: “Omzien naar elkaar”
 • Het geloof betekent veel voor mij.
 • Niet alleen woorden maar ook daden!! Vergelijking Maria en Martha?!
 • Op deze manier wil ik samen met anderen proberen gestalte te geven aan Gods kerk in onze parochie.
 • Om op deze wijze een bijdrage te leveren aan een levende geloofsgemeenschap.
 • Ben in 2004 in Dronten komen wonen en wou mensen leren kennen. Ben katholiek en wou vrijwilligerswerk doen.
 • Vanuit ons geloof willen wij actief zijn voor onze kerk. Samen één geloofsgemeenschap.
 • Dat hoort bij Samen Kerk zijn, anders kan ik de zorg voor mijn lieve vrouw niet dragen.
 • Om iets te doen.
 • Om me meer betrokken te voelen, Dat we met z’n allen een huis kunnen vormen waarin we ons geloof kunnen beleven.
 • Omdat ik me verbonden voel met en een bijdrage wil leveren aan mijn kerk, in het bijzonder de lokale geloofsgemeenschap.
 • De kerk (vanuit mijn geloof) is een belangrijk onderdeel van mijn leven.
 • Voor de gemeenschap. Versterken eigen geloof. Samenwerken met anderen.
 • Iemand moet het doen.
 • Omdat ik mijn geloofsgemeenschap, Pax Christi, van dienst wil zijn en belangrijk vindt.
 • Omdat iemand het moet doen en ik ook van huis uit meegekregen. Mijn ouders waren ook actief in de kerk als vrijwilliger.

Wat doet u als vrijwilliger binnen de kerk?

 • Secretariaat.
 • Locatieraad, budgethouder, VEP inclusief uitvaarten.
 • Een aantal jaren koster geweest en nu secretariaatswerk. Vroeger wijkvertegenwoordiger, nu nog Kerkbalans bezorgen, zieken bezoeken. Oversteek rondbrengen, schoonmaken.
 • Lid van koor en daarin bestuurlijk actief. Lid van de werkgroep persoonlijk pastoraat. En lid van de werkgroep ”gebouwen”.
 • Ik ben lid van de werkgroep VEP (vieringen onder leiding van eigen parochianen). Dat wil zeggen dat ik de agenda en notulen voor de vergaderingen van deze groep verstuur en van tijd tot tijd mee voorga in diensten.
 • Jarenlang VEP-er geweest in de Willibrordparochie Swifterbant. Later G.G. Willibrord parochie Norbertus. Ook jarenlang lid van het parochiekoor Caecilia. Heden nog koster bij voorkomende vieringen en diensten in de GG Willibrord.
 • Secretaris parochiebestuur, Voorzitter stuurgroep volwassenencatechese, Rondbrengen parochieblad en enveloppen actie Kerkbalans in mijn woonwijk.
 • Secretariaat, hand- en spandiensten Kerkbalans.
 • Lector en voor het Thuisfront enveloppen ronbrengen
 • Ik ben VEP-per, koorlid en lid van het St. Jozefgenootschap i.o. een mannengroep.
 • Lid locatieraad, lector/acoliet, VEP.
 • Koffie schenken na de dienst, Werkgroep Interreligieuze Bijeenkomsten Biddinghuizen, Voorbereiding/uitvoering Nachtwake en Kerstvoettocht.
 • Lid van de ziekenbezoekgroep.
 • Medewerker parochiesecretariaat
 • Coördinator bezorging “De Oversteek” in de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Verrichten van hand- en spandiensten.
 • Zingen, en de werkgroep kinderdoop en ik ben koster op de maandag, bid de Rozenkrans, en denk waar mogelijk mee en organiseer mee.
 • Ik werk sinds 1 januari 1997 een ochtend per week op het parochiesecretariaat. Ik zing in het Rouw- en trouwkoor “Serviam”en in het Pax Christikoor.
 • VEP-per(38 jaar), cantor, lid werkgroep voorbereiding startweekend, lid werkgroep oecumene, koorlid Belcanto, aanspreekpunt lokale geloofsgemeenschap.
 • Redactielid van de Oversteek. Voorzitter v.h. Platform Liturgie, coördinator van de lectoren en de communie uitreikers, lector en communie uitreiker in de Ludgerus geloofsgemeenschap.
 • Communicatie: kopij De Oversteek, opsteller en verspreider Nieuwsbrief van de geloofsgemeenschap, lid pastoraatsgroep en voorzitter gemeenschappelijke vergaderingen van locatieraad en pastoraatsgroep. Incidenteel lector (in noodsituaties), vraagbaak voor geloofsgemeenschap en ook voor de lokale samenleving wanneer het om de RK kerk gaat, lid Diaconaal Platform, gesprekspartner in allerlei lokale kerkelijke verbanden( zoals in het overleg gemeentebestuur-kerken) en ‘duvelstoejager’.
 • Contact leggen met nieuwe parochianen en lid van de Locatieraad.
 • Bloemen met feestdagen, Parochieblad bezorgen
 • Verjaardag actie, voorzitter gelegenheidskoor.
 • Voorzitter Locatieraad, ledenadministratie
 • Koorlid, medewerker secretariaat, lid ziekenbezoekgroep, communie vieringen Regenboog.
 • Kerk schoonmaken en koffie schenken.
 • Redactielid van de Oversteek. Voorzitter v.h. Platform Liturgie, coördinator van de lectoren en de communie uitreikers, lector en communie uitreiker in de Ludgerus geloofsgemeenschap.
 • Koffieschenken.
 • Bestuur en zanger gelegenheidskoor, kerkschoonmaakster, koffieschenkster.

Wat vindt u fijn aan dit werk?

 • Een bijdrage leveren aan, en het samen met elkaar een gezellige gelovige kerkgemeenschap in stand houden.
 • Het ontmoeten van mensen. Een kopje koffie of thee is zoveel meer dan louter de koffie of thee.
 • Om op deze manier bezig te zijn met mensen en het geloof.
 • Samenwerken met een gezellige groep en de kerk schoonhouden en na de kerkdienst gezellig aan de koffie met een koekje.
 • Betrokken bij de geloofsgemeenschap.
 • Je leert er heel veel van en het is elke keer weer een uitdaging om iets op papier te zetten waar de mensen wat mee kunnen/of wat aan hebben. We hebben een hechte groep die samen proberen om de gaten op te vullen in het voorgangersrooster van de parochie in Biddinghuizen.
 • Kleine bijdrage leveren aan het voortbestaan van de geloofsgemeenschap, noodzakelijk om de fakkel brandende te houden en door te geven.
 • Het hoeft niet altijd fijn te zijn. Ik ben dankbaar dat ik dit nog kan doen.
 • Je ontmoet mensen, het geeft een goed gevoel om een steentje bij te dragen.
 • Het biedt de gelegenheid om met anderen plannen te maken en te werken aan de concretisering van die plannen. Er wordt een beroep gedaan om mijn ‘talenten’ te Gebruiken. Het biedt de gelegenheid tot geloofsverdieping.
 • Het sociale contact en de warmte en genegenheid die je hierbij ontvangt.
 • Het fijnste is als door mijn contact met mensen, die mensen iets van de liefde van God ervaren. Niet dat ik dat bewerk, maar ik hoop dat God zich laat voelen. Het is dus voor mij fijn om met mensen om te gaan en gemeenschap te zijn.
 • Mijn werk was secretaresse maar ik stelde mij ook verzorgend- en dienstbaar op, ging altijd met veel plezier naar mijn werk en dat kan ik nu in de parochie waarmaken.
 • Zingen maakt blij en koorzang geeft de Viering een extra accent!
 • Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En omdat wij nog niet zolang in Dronten wonen is dit voor mij een manier om er bij te horen.
 • Contact met medeparochianen en ook constructief bezig zijn.
 • Contact met mensen, organiseren in het belang van mensen.
 • Contact met mede parochianen. Werken aan het behoud van onze geloofsgemeenschap. Actief met je geloof bezig zijn.
 • Contact met medemensen. Vanuit het geloof dienstbaar zijn.
 • Dat ik hoop op deze wijze een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke betekenis van het geloof/religie in brede zin.
 • Het geeft voldoening en het is mijn passie om mijn geloof door te geven en te versterken.
 • Een goed gevoel, omgang met mensen.
 • Zien dat mensen opfleuren als je ze bezoekt, en ook blij zijn dat ze nog eens iemand van de kerk zien.
 • Bezig zijn en contact met de mensen.
 • Het is zeer bevredigend zinvol bezig te zijn. Het helpt onze problemen op te lossen.

Wat hoopt u te bereiken met dit werk?

 • Solidariteit bevorderen tussen mensen, voor elkaar opkomen vooral in moeilijke tijden.
 • Een fijne kerk, waar iedereen graag komt.
 • Verbinding tussen mensen maken. Dat parochianen een luisterend oor bij elkaar vinden.
 • Dat het schoon blijft.
 • We hebben geen doel om iets te bereiken.
 • Veel zingen met veel koorleden! Dat zou mooi zijn, ten dienste van en aan de geloofsgemeenschap.
 • Dat wij kerk kunnen blijven. Geloven kun je in je eentje maar je voelt je zoveel meer gesterkt met geloofsgenoten.
 • Anderen te inspireren om ook vrijwilligerswerk te doen
 • Dat we met elkaar een levende gemeenschap houden.
 • ‘De eeuwige zaligheid’ en anders ‘eeuwige roem’. Zonder gekheid; behoud van samenhang in de geloofsgemeenschap, geloofsverdieping.
 • Het voortbestaan van een bloeiende geloofsgemeenschap. Betrokkenheid op elkaar en samenwerken aan een betere wereld.
 • Ik hoop dat mensen, net als ik geraakt worden door Jezus en zijn oproep elkaar te beminnen en ik hoop dat de Kerkgemeenschap en het mooie van het gemeenschapsleven (her)ontdekt mag worden.
 • Een bijdrage leveren aan de vitalisering van de parochie en werken aan persoonlijke geloofsverdieping.
 • Dat men betrokken blijft bij onze geloofsgemeenschap.
 • Ik hoop dat onze geloofsgemeenschap mede hierdoor nog zo lang mogelijk kan blijven bestaan in Biddinghuizen. Want de groep die wekelijks trouw de vieringen bijwoont, is daar heel blij mee.
 • Een levende geloofsgemeenschap in stand houden. Goede verstandhouding tussen de diverse kerkgenootschappen in Biddinghuizen. Jaarthema tot uitvoering brengen.
 • Dat gelovigen en twijfelaars in de kerk een handgreep vinden bij de zoektocht naar de zin in, en zo mogelijk van, het leven.
 • Dat de geloofsgemeenschap levend blijft.
 • Dat weet ik niet, ik doe dit omdat ik het leuk vind.
 • Het gevoel geven dat ze er nog bij horen en niet zijn vergeten.
 • Dat wij gezamenlijk deze kerkgemeenschap kunnen behouden.
 • Dat wij zolang mogelijk kunnen blijven bestaan.
 • Dat we een gastvrije en een warme kerk mogen zijn voor velen en zo ons steentje bij mogen dragen aan Gods kerk hier op aarde.

Wat is uw kerkelijk lievelingslied?

 • Liederen Huub Oostershuis, Shubert Messe, Latijn Gregoriaans.
 • Geen voorkeur.
 • Wij zoeken u als we samenkomen.
 • Ave Maria
 • Geen.
 • Credo en Ave Verum.
 • Maria liederen
 • Ave Verum, Ave Maria! Wij groeten U o koningin.
 • Geen voorkeur
 • Onze Vader in de Hemel………………hier en nu en straks altijd, amen
 • Licht dat ons aanstoot in de morgen.
 • Liederen van Huub Oosterhuis.
 • ‘’ Daar vertrouw ik op”
 • Het mooiste lied vind ik: ‘De kracht van uw liefde…’
 • Geen speciale voorkeur, ik vind de meeste liederen mooi!
 • Veni creator spiritus.
 • U zij de glorie, opgestane Heer!
 • Dat zijn er meerdere; o.a. Wij zoeken u als we samenkomen, Licht dat ons aanstoot in de morgen, Dichtbij is God voor wie Hem roepen, Die chaos schiep tot mensenland, Litanie van het volk, Gij zelf zijt, Heer, het levend brood.
 • ‘Groter dan ons hart’ speciaal de regel, die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. Deze regel heeft een hele diepe betekenis voor mij.
 • Stille nacht.
 • Credo In Unum Deum en dan ‘vol’ op het orgel. Aangeven dat wij een wereldkerk zijn met één geloofsbelijdenis en daarvan met overtuiging blijk geven.
 • Gij die geroepen hebt: ‘Licht’.
 • Alle Maria liederen, als God ons thuis brengt, en de Oosterhuis liederen.
 • Niet te lang en met waarachtige inhoud, veel waardering voor bijdrage koor en organist.
 • Marialied.
 • Blijf mij nabij.

Beschrijf eens een moment in de kerk wat indruk op u maakte.

 • Kerstmis.
 • De solidariteit bij ziekte en overlijden.
 • Iemand die tijdens een viering tranen wegpinkt, zodat andere mensen die niet kunnen zien. Ik hoop dat God die tranen wel heeft opgemerkt.
 • Als pastor T. van der Sman preekt. Uit het dagelijkse leven, dat spreekt iedereen aan.
 • Ons huwelijk, doop van onze kinderen/kleinkinderen, huwelijk onze kinderen.
 • Bezoek van de paus aan Utrecht. Mijn eerste bezoek aan Lourdes in 1968. Het mogen voorgaan in de viering.
 • Weet ik niet meer.
 • Een volle kerk, bv. Met Kerstmis.
 • 40-jarig bestaan Willibrordparochie cq Geloofsgemeenschap.
 • Dat was bij de aanvang van de Kerstavondviering in 2015 , toen de koorleden van Belcanto met een aangestoken kaars al zingend binnen kwamen lopen en rondom de mensen in de kerkzaal gingen staan. Dat was een kippenvelmoment…
 • De bespreking van een boek van Karin Armstrong over de drie monotheïstische religies.
 • Tijdens onze reis naar Rome de immense stilte in de St Pieter ‘s morgens vroeg voor dat de toeristen in bezit namen van de St Pieter.
 • De priesterwijding van father Willem Klaver MHM. Ik mocht de openingszang tot de H.Geest solozingen, en dat ontroerde mij diep.
 • Toen Jaap Scholten zich voorstelde aan de Pastoraatsgroep en Locatieraad en vertelde dat hij zijn huis had opgegeten om zijn theologiestudie te kunnen bekostigen.
 • Op Witte Donderdag met een kerk vol schoolkinderen en leerkrachten samen ‘opstanding’ vieren.. maar ook een mooie en goed verzorgde liturgische viering waarin je ervaart: ‘Dit doen we ter ere Gods’.
 • De persoonlijke boodschappen van enkele parochianen in de viering van het 50 jarig bestaan van de geloofsgemeenschap, bij het vullen van de symbolische vaas.
 • Elkaars kerkruimten / diensten bezoeken.
 • De afscheidsviering van onze parochiaan Jan Broekman, toen de leden van het Flevolands mannenkoor, al zingend, één voor één afscheid namen.
 • Toen ik op 1ste Paasdag in 1947 de eerste keer één van de misdienaars was in de Hoogmis aan het Hoofdaltaar van de H. Hartkerk in Tilburg.
 • Toen ik voor de eerste keer als VEP-per mocht voorgaan, had ik het gevoel dat ik door God en de geloofsgemeenschap en gedragen werd.
 • De communie uitdeling (verbondenheid met de mensen).
 • Dat is eigenlijk altijd het kruisteken.
 • Ons huwelijk en dat van onze kinderen, de doop van onze kinderen, de ziekenzalving en de uitvaarten van mijn ouders, het Paastriduüm, maar ook momenten dat je plotseling gegrepen wordt door een woord, een gebaar of een lied.
 • Dat wij beschikken over veel vrijwilligers (dat is ook kerkzijn).
 • Een overweging aanhoren waar je wat aan hebt.

Ooit wilt u graag….

 • Een Maria afbeelding in de kerk.
 • Dat we samen een hechte gemeenschap zijn en blijven.
 • ‘Thuiskomen’
 • Meemaken dat Utopia in Swifterbant toch mogelijk is, omdat de gemeenschap het waard is om in stand te blijven
 • Dat alle mensen binnen de kerk gelijkwaardig behandeld worden. Dat onze leidinggevenden (Utrecht) meer oog hebben voor de plaatselijke omstandigheden.
 • Een ‘laatste’ dienst in de kerk met en pastor of een leek die mij kende.
 • Dat wij eucharistisch centrum blijven.
 • Een mooi Mariabeeld in de kerk en het moment om daarbij voor te mogen gaan samen met Adrie Luyks.
 • Gezond oud worden. (dit heeft niets te maken met vrijwilligerswerk)
 • Luisteren naar getrouwde pastores en dat ook vrouwen tot het ambt toegelaten worden. Einde tekort aan voorgangers!
 • Begraven worden bij mijn overleden echtgenote.
 • Vanuit deze gemeenschap en Kerk uitgevaren worden in een viering van dank en vreugde om het geloof.
 • Zien dat de plaatselijke katholieke gemeenschap leeft en gaat groeien vanuit een blij geloof.
 • Dat het goed voelt en alles in balans is tussen mensen op de hele wereld.
 • Meemaken dat er weer meer jonge mensen in de kerk komen. Het begin is er al.
 • Gewoon doorgaan, meer hoeft niet.
 • Dat vrouwen en alle vrijwilligers meer ruimte krijgen wat betreft kerkelijke bediening.
 • Weet ik niet, heb alles al.
 • Vrede tussen alle volkeren, rassen en standen.
 • Dat er werkelijk vrede en gerechtigheid komt onder de mensen.
 • Ooit lijkt ver weg , maar is dichtbij. Eerlijkheid en Vrede.
 • Begraven worden vanuit onze eigen kerk.

Welke Bijbelse figuur spreekt u aan? En waarom?

 • Jezus.
 • Ik ben persoonlijk tegen mensen verheerlijking. We hebben de plicht ons dierbaar op te stellen.
 • Maria, de moeder van Jezus. Zij is een voorbeeld voor mij in al haar bescheidenheid en eenvoud.
 • Maria, haar eenvoud. Ze liet haar kind niet in de steek onder het kruis. Ze was er en bleef erbij. Trouw zijn, niet voor moeilijkheden weglopen, op iemand aankunnen.
 • Maria. Dat weet ik niet, als er wat is vraag ik Maria om mij te helpen.
 • Mozes. Mozes was menselijk gezien de ideale man om Gods volk weg te leiden uit Egypte, want een adelijke opvoeding aan het hof. Toch moest hij eerst ervaren dat hij helemaal mislukte, dat hij er niets van kon. Toen pas kon God hem gebruiken voor Zijn plannen. Zo is er hoop als je er niets van kan, en je toch voor een bepaalde taak staat: als God erachter staat, komt het goed.
 • Geen
 • Franciscus. Op komend voor de armen en minder bedeelden.
 • Jozef en Maria. Zij hebben Jezus begeleid hier op aarde. En zo begeleiden wij hopelijk onze kinderen iedere dag.
 • Jezus Christus, behoeft denk ik geen uitleg. Maria, Maria Magdalena, Mozes, Ruth, Franciscus van Assisië. Om hun ongelooflijk sterke geloof en de opofferingen die ze daar voor brachten.
 • Eva spreekt mij aan. Bij haar wordt zichtbaar dat we als mens over een vrije wil beschikken en vandaar uit mogen handelen.
 • Geen voorkeur.
 • Jezus als de Barmhartige, Samaria, van Jezus en de vrouw bij de waterput.
 • St. Franciscus.
 • Mozes. Door zijn smeekbede weerhield hij God het verbond met zijn volk op te geven. Mozes is enorm op de proef gesteld; uittocht uit Egypte, het dolen in de woestijn en de ontrouw van het Joodse volk. Een zeer krachtig en gelovig figuur.
 • Jezus Christus, behoeft geen uitleg zou ik denken.
 • Jesaja: streng en zachtmoedig, een dichter.
 • Maria Magdalena. Zij volgt haar doel en trekt zich van niemand wat aan!
 • Jozef. Stille werker op de achtergrond, maar noodzakelijk om het leven mogelijk te maken.
 • Salomo; ik zou net zo wijs (hebben) willen zijn.
 • Jozef. Vanwege zijn eenvoud en groot geloof.
 • Maria, moeder van de wereld. Franciscus, omgang met andere mensen.
 • Jezus, als we allen zo leefden zou er vrede en gerechtigheid zijn.
 • Maria, de altijd durende bijstand.
 • Abraham. Volledige overgave aan de Heer.

Welke (levende) persoon bewondert u in onze kerk?

 • Paus Franciscus.
 • Pastor van der Sman. Zijn eenvoud. Dicht bij de mensen. Humorvol. Beeldend taalgebruik. Levensecht.
 • Miny Corjanus onze kosteres, altijd vriendelijk en kordaat. Moet meer gewaardeerd worden.
 • Niemand.
 • Paus Franciscus, Hij gaat de moeilijk onderwerpen niet uit de weg en komt op voor kleine geloofsgemeenschappen.
 • Verschillende. Ik heb bewondering voor die mensen die er altijd lijken te zijn, slechts spreken waar nodig en stil hun vaak onmisbare werk doen. Hun bescheidenheid bewonder ik.
 • Paus Franciscus vind ik iemand die ik wel bewonder in zijn manier van omgaan met de mensen.
 • Pastor van de Vossenberg. Als het om onze kerk gaat, Miny de kosteres.
 • Paus Franciscus.
 • Op deze persoonlijke vraag geef ik liever geen antwoord. Ik denk dat ieder zijn best doet met zijn eigen capaciteiten en op zijn eigen manier.
 • Charlotte Smienk uit Burundi. Zij heeft in haar thuisland zoveel verschrikkingen meegemaakt en is zo trouw in haar geloof gebleven.
 • Paus Franciscus.
 • Mensen die op durven komen voor de minderen in onze samenleving en daar hun levenswerk van maken.
 • Paus Franciscus en Bisschop Gerard de Korte van den Bosch; ze weten adequaat te communiceren met alle mensen die zij op hun weg tegenkomen. Inspireren vanuit een authentiek geloof waarin traditie en innovatie evenwichtig samengaan. Mannen die weten te tonen en voor te leven dat het om de Blijde boodschap van Jezus Christus gaat. Een blij geloof, dat stralen ze ook uit……..
 • Bestuurlijk: ze geven lokale gemeenschappen ruimte!
 • Nicole Bouwmans, Dorothée van Leer.
 • Paus Johannes XXIII, Jan Vernooij, Paus Franciscus.
 • Aartsbisschop Eijck. Niet omdat ik het altijd met hem eens ben, maar de vraag is of ik het recht heb het met hem oneens te zijn. Hij heeft een overtuiging die niet de waan van de dag volgt en handelt daarnaar. In 1566 vond de eerste beeldenstorm plaats, in 1966 na het Tweede Vaticaans Concilie volgde de herhaling. Eens had onze kerk traditie en discipline. Nu loopt de paus voorop om er een zelfbedieningszaak van te maken. Naar mijn oordeel voert hij politiek katholicisme; katholieke politiek is al een gevaarlijke bezigheid.
 • Paus Franciscus.
 • Paus Franciscus en onze koster Miny Corjanus.
 • Dat zijn er veel maar vooral onze voorgangers.
 • De paus.
 • Ik heb geen persoon om aan te wijzen. Wij zijn allen kerk.
 • Onze paus.

Welk kerkelijk ritueel vindt u het mooist?

 • Geen persoonlijke voorkeur.
 • Handoplegging, hier zit iets in van: ik ben/blijf bij je. Ik zal er zijn.
 • Communie en ik hoop dat er weer gebeld wordt bij de avondmaal.
 • Eucharistisch Gebed.
 • Ik heb geen bijzonder ritueel dat er uit springt.
 • De woensdagavond vieringen.
 • De uitvaartliturgie.
 • Het samenkomen in een eucharistieviering.
 • De zegen.
 • Het ontsteken van een kaars.
 • De Eucharistie, vanuit dit gebeuren vertrekken alle andere sacramenten. Het is de bron van alle genade en krachten en van de Liefde.
 • De Maria vieringen in de brede zin van het woord. Het stilstaan en ingaan op het Woord. Waardering in alles wat er in de kerk gebeurd. Tegelijk het kritisch volgen.
 • Alle facetten van de doop.
 • De Eucharistie, zorgvuldig en met grote eerbied voor het mysterie van het geloof.
 • In de tweede plaats komt het uitvaartritueel, waarbij het vooral om het geloof gaat en waarin niet allerlei persoonlijke ontboezemingen centraal staat.
 • Een doop.
 • De sacramenten, de vredeswens, de wegzending en zegen.
 • Het groeien(vermeerderen) van het licht in de Paaswake viering.
 • Het ontsteken van de paaskaars.
 • De vieringen waarbij de liturgie de uiting van de geloofsovertuiging is. De mystiek is onderdeel van de religie en maakt het onbegrijpelijke daarvan hoorbaar en zichtbaar.
 • Je hoort tegenwoordig vaak van ‘de dienst’ i.p.v. de viering. Is de kerk dienstverlenend geworden? Een Hema of FM3? U vraagt wij draaien?
 • Goede Vrijdag.
 • Alle sacramenten.
 • De uitspraak: Dat we in Zijn Naam bij elkaar zijn.
 • De Vredeswens.
 • Paastridium.

Reacties zijn gesloten.