Vormselvieringen 27/28 jan 2018

Het gaat een uniek weekend worden waarbij ruim 70 jonge mensen het sacrament van het Vormsel zullen ontvangen uit de handen van bisschop Herman Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht.

Er zijn drie vieringen te weten:
Zaterdagavond 27 januari om 19 u in de Petruskerk te Lelystad met medewerking van het koor Pax Christi.
Zondagmorgen 28 januari om 10 u in de Ludgeruskerk met medewerking van de Cantory;
En om 12 uur de derde Vormselviering met medewerking van de koren Belcanto uit Biddinghuizen en Aliance uit Swifterbant.
Pastoor Hans Boogers zal e.e.a. begeleiden in deze drie vieringen.
Iedereen is van harte welkom dit feest mee te vieren.

40 Dagentijd

Vandaag is het dan Aswoensdag
De dag na Vastelaovend. Een dag die voor velen een luie dag is. Volgens de echte traditie is aswoensdag eigenlijk bedoeld voor het halen van een askruisje en het haring happen (heering/hiering biete).

Askruisje

Een askruisje is eigenlijk precies wat het woord zegt, een kruisje van as wat door een priester op je voorhoofd wordt gezet. Het as is het overblijfsel van verbrande buxustakken, soms ook palmtakken. Tijdens het zetten van het askruisje worden de woorden “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren” (Latijn: “Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris”) door priester uitgesproken. Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. Als je de uitdrukking “in zak en as zitten” kent, dan weet je nu waar deze vandaan komt. Het gebruik van as als teken van berouw en vasten komt in de bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen.

askruisje

Haring

Ook een traditie tijdens aswoensdag is het eten van een haring. Waar dit gebruik nu precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Om toch een antwoord te kunnen geven op de vraag waarom een haring tijdens aswoensdag heb ik met een aantal personen gesproken en wat dingen uitgezocht. De haring, eigenlijk vis, heeft meerdere betekenissen. Zo is aswoensdag een dag waarbij je begint met matigen. Het is de start van vasten. Vlees was vroeger duurder dan vis. Daarom werd er dus vis gegeten. Veel katholieken deden/doen dit ook op vrijdagen. Daarnaast bevat vis verschillende voedingsstoffen die het vasten makkelijker zouden moeten maken. In de vroegere tijden had je maar twee soorten vis, haring en makreel. Waarom nu de traditie met haring is voortgezet kon ik niet zo snel terugvinden. Daarnaast staat vis ook voor Jezus Christus zelf. In het oudgrieks wordt vis geschreven als Ichthus. Iedere letter in het woord Ichthus, ?????, is een afkorting voor een ander woord. Deze woorden vormen de volgende zin: Jezus Christus, Gods zoon, (en / de) Redder. Het eten van de vis herinnert ons dan ook weer aan het lijden van Jezus Christus. Dank aan alle mensen die ik de vragen mocht stellen over aswoensdag!

vis

Aswoensdag

aswoesndagHet begin van een periode van vasten, bezinnen, bidden en het uitkijken naar de Goede Week en Pasen

 

Aswoensdag, de eerste dag na Carnaval, is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). As1woensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden. Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis.

Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er wordt alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.

Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen is er op Aswoensdag een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren moet komen en voor het altaar staand van de priester een kruisje van as (verkoolde blaadjes) op het voorhoofd krijgt, met de woorden:

“Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren”

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool Het begin van een periode van vasten, bezinnen, bidden en het uitkijken naar de Goede Week en Pasen betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden – door de dood heengaan – om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

 askruisje

Weerspreuken

“Schijnt op Aswoensdag de zon, dan wordt het een goed appeljaar.”
“Het weer van Aswoensdag, houdt men de gehele vasten.”
“De vastentijd zonder regen, verkondigt een jaar met veel zegen.”

Wanneer valt de veertigdagentijd in 2018?De veertigdagentijd loopt in 2018 van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 31 maart. Op zondag 1 april is het Pasen.

Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.
Waar komen die veertig dagen vandaan?
In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

Wat is Aswoensdag?
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een aswoensdagviering.

Wat is de Goede Week?

De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.

Van het bestuur

Kees van der Zwaard op zaterdagmiddag 3 maart 2018

De uitvoering over Alzheimer van theoloog/cabaretier Kees van der Zwaard is op zaterdagmiddag 3 maart 2018 in kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant. Kees van der Zwaard heeft al tweemaal eerder zeer gewaardeerde uitvoeringen in onze parochie gegeven. Het is een ware aanrader over een actueel onderwerp. Noteer de datum alvast in uw agenda. Meer info wordt door de voorbereidingsgroep gegeven.

Deze voorstelling past in ons voornemen budget te reserveren voor speciale activiteiten in onze geloofsgemeenschappen om daarmee onze parochianen een stukje inspiratie, verdieping en bezinning te geven. Juist omdat wij geen nieuwe teamleden kunnen aantrekken willen wij voor dit soort activiteiten budget beschikbaar stellen. Als u suggesties heeft voor meer van dit soort activiteiten of daarover met het bestuur wilt meedenken dan vernemen we dat graag.

Budgethouder locatieraad Dronten

Het bestuur heeft Dennis Teuben nu benoemd tot budgethouder van de locatieraad van Dronten. Dennis vervult de taak van budgethouder al meerdere jaren, maar benoeming was niet mogelijk omdat het niet wenselijk is dat twee familieleden lid zijn van de locatieraad. Nu Gerard Teuben geen lid meer is van de locatieraad kon Dennis formeel benoemd worden tot budgethouder. Dank aan Dennis dat hij deze taak blijft continueren.

Actie Kerkbalans

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze parochie. Het bestuur beveelt de Actie daarom van harte bij u aan. Als u al vele jaren hetzelfde bedrag overmaakt, kunt u wellicht overwegen om dit bedrag eens te verhogen. Ook kunt u overwegen om voor een periode van tenminste 5 jaar een periodieke schenking te doen. Het volledige bedrag kunt u dan als gift opvoeren voor de inkomstenbelasting en krijgt u een gedeelte van de belasting terug. Dit voordeel kan u natuurlijk ook ten voordele van de parochie laten vallen door het bruto bedrag dat u geeft iets te verhogen. De budgethouder van uw geloofsgemeenschap kan u hierover meer vertellen.

Goedkeuring jaarrekening 2015 door kascommissie

De kascommissie heeft de jaarrekening 2015 van onze parochie goedgekeurd en het kan nu ter goedkeuring aan het bisdom worden voorgelegd. De situatie rond het aftreden van de vorige penningmeester leidde tot een flinke vertraging in het opstellen van dit jaarverslag. Ondertussen is ook al volop gewerkt aan het jaarverslag 2016 en gestreefd wordt om dat in het begin van 2018 aan de kascommissie voor te leggen. In januari 2018 kan ook de voorbereiding voor het jaarverslag 2017 beginnen en kan de begroting 2018 opgesteld worden.

Advertenties in De Oversteek

Om de kosten van ons parochieblad te drukken, willen het bestuur een de redactie graag meer advertenties in De Oversteek opnemen. We denken daarbij aan plaatselijke bedrijven die wellicht al een relatie met de parochie hebben zoals supermarkten, schoonmaakbedrijven, installatiebedrijven, bloemisterijen. Als er mensen zijn die hiervoor contact kunnen/willen leggen dan horen wij dat graag.

Verzekeringsmaatschappijen

Na beoordeling van de offertes van de verzekeringsmaatschappijen Donatus en Claeren Risicobeheerders is er voor gekozen om voor de kerkgebouwen in Dronten, Lelystad en Nunspeet over te schakelen van Donatus naar Claeren Risicobeheerders. Om voor premierestitutie van Donatus over het afgelopen jaar in aanmerking te blijven komen, wordt de verzekering van het Agnietencentrum in Elburg in 2018 wel gecontinueerd. De parochie blijft dan lid van Donatus. De verzekeringen voor de kerkcentra in Biddinghuizen en Swifterbant worden niet door het parochiebestuur maar door resp. de Voorhof- en Hoeksteencommissie afgesloten en die verzekeringen blijven in 2018 ook bij Donatus.

Uitgeverij Adveniat met kloosterglossy

De kloosterglossy van afgelopen voorjaar is zo goed verkocht dat uitgeverij Adveniat (info@adveniaat.nl) besloten heeft om van deze glossy een kwartaaltijdschrift te maken. De abonnementskosten, inclusief verzendkosten, zijn € 35 per jaar. Graag maken we u attent op deze glossy.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Willibrordpenning voor Willibrordus (Willem)

Zondag 7 januari vierden we het 50 jarig jubileum van de Pax Christi Parochie/Geloofsgemeenschap.
Al in sept ’17 in de VEP-vergadering was ik gevraagd om in deze viering als lector dienst te doen, een functie die ik al jaren niet meer invul. Toen heb ik wel mijn wenkbrauwen gefronst, maar dacht vervolgens nouja, als de Parochie mij als VEPper-van-het-eerste-uur een taak in het geheel wil geven, oké. Dus heb ik toen mijn medewerking toegezegd.

De afgelopen weken tijdens de vieringen beter opgelet welke taken van een lector verwacht worden: de Eerste Lezing en de Voorbeden naast wat andere taken zoals Helpen Communie Uitreiken. Maar wie dan de Voorbeden maakt, werd mij niet duidelijk. Dus belde ik pastoor Hans Boogers. Zeg die doodleuk: “Doe jij dat maar, en doe de overweging ook maar, ik moet die ochtend toch al 2x elders voorgaan”. Dat vond ik in eerste instantie een beetje te veel van het goede, maar na een nachtje slapen en overleg met Liduine heb ik toch ingestemd.

Aan het eind van ‘mijn’ Overweging viel het programma stil.
Geheel onverwacht niets vermoedend werd ik in the picture gezet en werd ik onderscheiden met de speld, de plaquette en de oorkonde van de H. Willibrord:
“met dank en waardering voor bijzondere verdiensten in kerk en samenleving verleen ik de onderscheiding van de H. Willibrord, eerste bisschop van Utrecht, met de bijbehorende beeltenis aan: WILLIBRORDUS PETRUS JOZEF VAN DER BURG,
getekend Willem Jacobus Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht”.

Ik ben nog aan het bijkomen, het moet nog landen.
Kijk, aan het eind van vieringen/uitvaarten waarin ik voorga, word ik regelmatig bedankt. Dat is altijd fijn om te horen.
Maar dit is toch anders.
Ik besef wel degelijk, dat mensen hier al langere tijd mee bezig zijn geweest, want om een onderscheiding te krijgen, moet iemand(en) met redenen omkleed dit vroeg genoeg van te voren aanvragen. Daarnaast ook stil houden.

Hier werd ik namens de Geloofsgemeenschap/Parochie met onderscheiding en plein public bedankt en dat voelt anders. Ik voel me zeer vereerd, dank u wel, dank jullie wel. Ook Liduine werd niet vergeten, want zij springt in als er onverwachts een beroep op mij wordt gedaan, om mijn lopende huishoudelijke taken te verzorgen. Zonder haar kan er veel minder.

Willem van der Burg

7 jan 2018 50 jaar (106) Gemeente Lelystad Flevopost

 

 

 

 

De Willibrordpenning uitgereikt aan Willem van der Burg 
Tijdens de jubileumviering van 7 januari kreeg Willem van der Burg uit handen van pastoor Hans Boogers de Willibrordpenning. Een bisschoppelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan hen die zich uiterst verdienstelijk hebben gemaakt in het parochiële werk.  Willem werd VEP-per in 1979, samen met een achttal anderen. Daarmee was een begin gemaakt met het fenomeen van lekenvoorgangers. Nergens in Nederland was dat destijds het geval. In het kader staat de directe aanleiding beschreven van het instellen van VEP-pers.

In den beginne werd om “in vorm” te blijven 4 x per jaar een Viering onder leiding van Eigen Parochianen ingeroosterd. En omdat deze zin wel erg lang is voor vermelding in het roosterschema in Gesprek – ons parochieblad indertijd – bedacht Willem de naam VEP hiervoor: V van Vieringen, E van Eigen en P van Parochianen.

Een saillant verhaal was dat in de beginjaren eens een opmerking tegen pastor Martin van den Bosch gemaakt werd, dat er een tijd zou komen dat VEP-pers de Kerstnachtviering zouden leiden. Martin reageerde hierop met een meewarig ietwat smalend lachje. Inmiddels weten we beter: VEP-pers gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Kerstmis, Pasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pinksteren en al die andere zon- en feestdagen zijn al door VEP-pers geleid, inclusief oecumenische vieringen, vieringen in de Verzorgingshuizen en uitvaarten.
Wij feliciteren Willem met de onderscheiding, waarvan we oprecht vinden dat die hem volledig toekomt. Hiermee danken we hem impliciet ook voor zijn geweldige inzet in het voorgaan gedurende de afgelopen bijna 40 jaren.

Pastoraatsgroep en Locatieraad van de
Pax Christi geloofsgemeenschap

Prayernight

Op zaterdag 20 januari wordt er voor de jongeren vanaf 12 jaar een Prayernight georganiseerd.

Het is aan het eind van de nationale gebedsweek.

Een interkerkelijk jeugdactiviteit in navolging op Dive the City.

Je kunt meedoen aan workshops en de band:” One Love ” treed op.

Aanvang om 20.00 uur in de Lichtbron aan de Pauwenburg te Lelystad.

Deelname: gratis

Pax Christi vier(t)(de) gouden jubileum

Op 1 januari 1968 werd in Lelystad een zelfstandige katholieke parochie ingesteld met de naam “Pax Christi”. Dit heuglijke feit ligt 50 jaar achter ons en de geloofsgemeenschap viert dat in een reeks van evenementen gedurende de periode oktober 2017 tot juni 2018. Het absolute hoogtepunt in dat programma was een feestelijke eucharistieviering op zondag 7 januari waarin pastoor Hans Boogers en vepper Willem van de Burg voorgingen. Na afloop waren er sprekers die hun licht lieten schijnen op wat die 50 jaar ons heeft opgeleverd. Daarna was er in een gezellig samenzijn. waarin nog uitbundig werd nagepraat.
De sprekers waren;

– de burgemeester van Lelystad Ina Adema,
– vicevoorzitter van het parochiebestuur Frédérique Molendijken
– voorzitter van de locatieraad Hans Luiten

In de middag was na 15.00 uur een Open Huis zijn voor eenieder van binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Zij kondendan nader kennismaken met onze geloofsgemeenschap, de Petruskerk en onze wijze van geloofsbeleving.

Maar ook de Flevopost en gemeente Lelystad berichten hier over

Pax50

 

Benefietconcert “Vechtersbaas!”

Op maandag 29 januari a.s. wordt er in de Ludgeruskerk te Dronten een benefietconcert georganiseerd ten bate van Lisanne Spaander. Aan dit concert, dat om 20.15uur begint, wordt deelgenomen door diverse koren en gezelschappen.

Wie is Lisanne?
Lisanne Spaander is 19 jaar oud en woont in Harderwijk. In oktober 2014 werd bij haar het Ewings sarcoom, botkanker ontdekt en dat zorgde voor een hele impact in haar jonge leven. Om zichzelf te kunnen uiten nam ze haar toevlucht tot de muziek, want muzikaal was ze altijd al. Lisanne heeft inmiddels een aantal liedjes geschreven en een E.P. uitgebracht, met daarop o.a. “Vechtersbaas” en “Dichtbij Jou”.
Helaas is onlangs geconstateerd dat de botkanker is teruggekeerd en ondergaat ze momenteel opnieuw een chemokuur en noodzakelijke behandelingen.
En toch gaat de zangeres door met haar steun aan anderen door middel van haar muziek. Optredens voor anderen, voor goede doelen, ze doet wat ze kan, maar vraagt nooit iets voor haar zelf. Ze is momenteel ook weer bezig met nieuwe nummers.
Waar de ziekte opnieuw centraal staat in het leven van Lisanne en haar familie en de ziekte vele offers vraagt van hun, willen we via dit benefietconcert graag iets terugdoen voor deze “Vechtersbaas”! Doet u mee?

U kunt deze avond optredens verwachten van de Cantorij uit Dronten, popkoor Unlimited Sound uit Dronten, pop en musicalkoor De Melodysingers uit Zwolle, popvocalgroup Voice Factory uit Dronten en tenslotte het musicalkoor No Nonsense uit Harderwijk, waarvan Lisanne deel uitmaakt.

LisanneSpaander