Van het bestuur

Verandering eucharistisch centrum
Het bisdom heeft ingestemd met het verzoek van het pastoraal team om de basiliek in Zwolle te benoemen tot het eucharistisch centrum voor de parochies Norbertus, Christoffel en Thomas á Kempis Dronten is daarom niet langer het eucharistisch centrum van de Norbertusparochie. Dit lost een aantal knelpunten op. Zie ook het artikel van het pastoraal team hierover in deze Oversteek.

Beëindiging Navision
De parochies in Nederland krijgen te maken met nieuwe automatiseringssystemen. Onder meer Europese wet- en regelgeving maakt dit noodzakelijk. Dit betekent dat we als parochie over moeten schakelen van het huidige Navision naar Exact voor de financiële boekhouding en naar DocBase voor de ledenadministratie. Dit najaar worden door het bisdom cursussen georganiseerd om de overschakeling goed te laten verlopen. Het parochiebestuur heeft besloten om reeds per 1 januari 2018 met de financiële boekhouding over te schakelen op Exact.

Beëindiging TOV
De groep Toerusting & Vorming (TOV) stopt ermee. De bereidheid van vrijwilligers om zich te laten scholen is zeer laag en bovendien is het draagvlak voor cursussen/bijeenkomsten op parochieniveau zeer klein. De werkgroep ziet geen taak meer voor haar weggelegd en draagt de haar opgedragen taak over aan het pastoraal team en het parochiebestuur. Het bestuur heeft de leden van de TOV, Johan Vos, Ellie Gaasenbeek en Gerard Teuben, bedankt voor hun inzet in de TOV. Er zijn afspraken gemaakt over een goed beheer van het Thijs Moons Fonds. Dit fonds is juist bedoeld om de toerusting van vrijwilligers te ondersteunen.

Vitalisering parochie
Door het niet invullen van ontstane vacatures in het pastoraal team (vacatures pastor Anne-Marie Swater en pastor Hans Schoorlemmer) komt er financiële ruimte beschikbaar om op een andere wijze voor impulsmomenten te zorgen. In de brainstorming die we hierover in het bestuur hadden, liepen we tegen dezelfde problematiek aan als waar de werkgroep TOV mee geconfronteerd is. Financiën vormen niet de grootste bottle neck om een voortgaande vitalisering van de parochie te bewerkstelligen. Het uitnodigen van gastsprekers kan wel voor impulsmomenten zorgen.

Vervolg op de Eilanddagen
In oktober zijn er in de parochies Chrisstoffel en TaK soortgelijke discussiebijeenkomsten als die wij op onze laatste Eilanddagen hadden; over de parochie van de toekomst. Besloten is om deze bijeenkomsten eerst af te wachten en dan te bezien hoe de drie parochies gezamenlijk tot een vervolg op de Eilanddagen kunnen komen. Als eerste stap wordt gedacht aan het oprichten van een brainstormgroep om de huidige situatie te analyseren en om met aanbevelingen te komen voor het functioneren van het pastoraal team, de parochies en de geloofsgemeenschappen.

Evaluatie communicatiekanalen
In 2008 is in het toenmalig parochieverband Gennesaret gestart met De Oversteek als gemeenschappelijk parochieblad voor toen nog 6 parochies. De Oversteek kreeg een andere opzet dan die van de bestaande parochiebladen en zou minder vaak per jaar verschijnen. Tegelijkertijd werd gewerkt aan een gezamenlijke website en werd het idee uitgewerkt om per geloofsgemeenschap een digitale Nieuwsbrief uit te brengen. Bij de start van de parochie Norbertus in 2010 was dit alles een feit. Dit is al weer 7 jaar geleden en De Oversteek, de website en de digitale Nieuwsbrieven hebben in de afgelopen periode hun eigen ontwikkeling meegemaakt en zijn er dwarsverbanden ontstaan, zoals de digitale versie van De Oversteek. In het bestuur leeft de wens om het functioneren van de publicatiekanalen te evalueren. Binnenkort wordt het initiatief genomen om met de evaluatie van de digitale Nieuwsbrieven te beginnen.

Verschijningsfrequentie De Oversteek
De redactie van De Oversteek heeft besloten om de verschijningsfrequentie van De Oversteek terug te brengen naar 8 edities per jaar. De afgelopen jaren was de frequentie opgelopen van 7 naar 10 edities. Het beperken van de werkdruk was een belangrijk motief om tot dit besluit te komen. Het gelijktijdig verschijnen met het parochieblad De Navolging Vandaag van de parochie TaK wordt nu losgelaten en de afstemming op de kerkelijke feestdagen is hierdoor wat lastiger. Uiteraard speelt er ook een financiële component mee; hoe meer edities per jaar hoe hoger de kosten.

Ontslag voorzitter locatieraad Lelystad
Op eigen verzoek is Marco Yard terug getreden als voorzitter van de locatieraad van Lelystad. Het bestuur heeft hem bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid.

Situatie MFC Swifterbant
Vanuit Swifterbant is een bericht naar B&W van Dronten gestuurd dat de beide kerken zich uit het MFCproject terugtrekken. Het wordt september alvorens hierop een reactie van de gemeente komt.

Vacature binnen parochiebestuur
In het parochiebestuur is een vacature voor het aandachtsveld communicatie. Als U belangstelling heeft voor deze functie of iemand kent die hiervoor misschien belangstelling heeft, dan graag een reactie naar Frédérique Molendijk.

Reacties zijn gesloten.